ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายซอยประมวงศิลป์ ถึงซอยแจ่มศรี หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายซอยประมวงศิลป์ ถึงซอยแจ่มศรี หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: E 38/2560
  • วันที่ขายแบบ: 17 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,500.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 8 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 11 ส.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 3,000,000.- บาท