ประมูลจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายซอยแสนสุข หมู่ที่ 3 ตำบลบึงพระ เชื่อมต่อ ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายซอยแสนสุข หมู่ที่ 3 ตำบลบึงพระ เชื่อมต่อ ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: E 40/2560
  • วันที่ขายแบบ: 21 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,350.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 8 ก.ย. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 14 ก.ย. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 3,000,000.- บาท