ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ เข้าทำงานในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัน เวลา และสถานที่สอบ

วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564
อ่าน 351 ครั้ง