เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 2 โครงการ)