นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

 


นายศรายุทธ คชพงศ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (1)

นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (2)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อำเภอเมือง


เขต 1 นายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์

เขต 2 นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์

เขต 3 นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ

เขต 4 นายสำรวย ศรีโห้มี

 


เขต 5 นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์

เขต 6 ว่าที่ ร.ต.ประเชิญ เพชรจันทร์

เขต 7 นายจรวย ดีแล้ว

เขต 8 นายจเร ภู่ศรี

 


เขต 9 นายจักรพงษ์ คชพงศ์

เขต 10 นายถิรวัฒน์ เกียรติดำรงค์กุล

อำเภอวังทอง


เขต 1 ร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา

เขต 2 นายวิเชียร ภักดี

เขต 3 นายภาคภูมิ ทวีสิน

เขต 4 นายสมเพชร ทรัพย์สิน

อำเภอบางระกำ


เขต 1 นายณัฐพงศ์ จิตพินิจ

เขต 2 นายเชาวลิต บุญก่อ

เขต 3 นายปกรณ์ หงษ์วิเศษ

อำเภอนครไทย


เขต 1 นางชุตินันท์ เครือสุข

เขต 2 นายจำลอง หมีดง

เขต 3 นายอาวุธ ยวนแห่ว

อำเภอพรหมพิราม


เขต 1 นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์

เขต 2 นายศิริโภชน์ ธเนศราภา

เขต 3 น.ส.กมลชนก เหลืองทองนารา
 

อำเภอชาติตระการ


เขต 1 นางภิฬารัตน์ สีหะวงษ์

เขต 2 นางสิงห์ จันทะคุณ

อำเภอเนินมะปราง


เขต 1 นายอมาณัติ น้อยวงศ์

เขต 2 นายวชิระ พุ่มพฤกษ์

อำเภอบางกระทุ่ม


เขต 1 นายศรายุทธ คชพงศ์

เขต 2 นางณัฏฐา ชาวดง

อำเภอวัดโบสถ์


เขต 1 นายสิทธิพร ใบบริบาลกุล